1. Toepasselijkheid

Deze algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA.

Zij sluiten de toepasselijkheid van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk uit.

2. Prijzen

De meegedeelde prijzen van goederen en/of diensten zijn exclusief BTW en andere taksen. Iedere verhoging van de BTW en/of iedere nieuwe belasting, die wordt opgelegd tussen het ogenblik van het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan, komt ten laste van de klant.

Eventuele transport- en verpakkingskosten zijn niet opgenomen in de meegedeelde prijzen, doch worden afzonderlijk aangerekend in functie van de wijze en de plaats van de levering alsook in functie van de hoeveelheid bestelde diensten.

3. Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen niet bindend.

Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot de verschuldigdheid van enige schadevergoeding door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA en kan door de klant in geen geval worden ingeroepen ter verbreking van de overeenkomst.

4. Annulatie door de klant

In geval van gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling door de klant is deze ten titel van verbrekingsvergoeding een bedrag gelijk aan 30 % van de prijs van de goederen en diensten, voorwerp van de opgezegde bestelling verschuldigd. Eventueel betaalde voorschotten blijven door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA behouden ten titel van verbrekingsvergoeding.

5. Ontbinding

De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien hij enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt en geen gunstig gevolg geeft aan een schriftelijke aanmaning van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA om binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen alsnog volledig na te komen.

In geval van verzuim van de klant is DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden lastens de klant na voorafgaandelijke schriftelijke mededeling aan de klant. In voorkomend geval kan DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA aanspraak maken op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20 % van de (resterende) waarde van de bestelling.

6. Klachten

De eventuele niet-conformiteit van de geleverde goederen en diensten en zichtbare gebreken eraan moeten op straffe van verval uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de klant schriftelijk worden meegedeeld aan DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA.

Eventuele klachten i.v.m. verborgen gebreken aan de door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA geleverde goederen en diensten moeten op straffe van verval schriftelijk worden meegedeeld binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de ontdekking van het gebrek. Bij een gegronde klacht heeft DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA de keuze tussen het kosteloos vervangen van de gebrekkige goederen en/of diensten en de terugbetaling van de prijs ervan.

Een eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken dient op straffe van verval door de klant te worden ingesteld binnen de twee maanden na het ontdekken van het gebrek en uiterlijk binnen het jaar na de levering.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website en/of in de catalogus van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA afgebeelde elementen te produceren, te verkopen en te verspreiden. De op de website en/of in de catalogus van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA afgebeelde elementen blijven haar intellectuele eigendom.

8. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA.

Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn door de klant, indien ze niet binnen de 8 dagen na verzending ervan per aangetekende brief worden betwist.

In geval van laattijdige betaling is de klant van rechtswege een nalatigheidsintrest aan de intrestvoet van de wet van 2 augustus 2002 per jaar en een schadevergoeding gelijk aan 15 % van het openstaande bedrag verschuldigd.

In geval van openstaande schulden, ook deze die voortspruiten uit andere overeenkomsten tussen de klant en DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA, is deze gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot op de dag van de integrale betaling van alle openstaande schulden door de klant.

9. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen waartoe DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA gehouden is, dienen uitdrukkelijk in de overeenkomst te worden voorzien.
DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA is slechts aansprakelijk in geval van bedrog en/of grove fout in haren hoofde.

Indien de klant het bestaan van een grove fout en/of bedrog in hoofde van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA aantoont, blijft de schadevergoeding waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreeks gevolg is van de fout die aan DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% van het door de klant voor de levering en/of dienst betaalde bedrag.

Gevolgschade komt niet in aanmerking voor vergoeding door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA;

10. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA behoudt het eigendomsrecht over de geleverde goederen tot aan de integrale betaling ervan.

Het risico voor de geleverde goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de levering.

11. Internet en nieuwe technologieën

DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van haar website alsook van de eventuele applicaties ervan en/of door het gebruik van het internet.

De uitgewisselde elektronische communicatie en de door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA gerealiseerde back-ups kunnen aangewend worden als bewijs.

12. Overmacht en onvoorzienbare omstandigheden

DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet-uitvoering van haar verplichtingen indien dit te wijten is aan een geval van overmacht.

Worden beschouwd als gevallen van overmacht :

 1. het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA of van haar databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden;
 2. aardbevingen;
 3. brand;
 4. overstromingen;
 5. epidemieën;
 6. oorlog of terroristische aanslagen;
 7. stakingen;
 8. lock-outs;
 9. blokkades;
 10. opstanden en rellen;
 11. een schorsing van de nutsvoorzieningen;
 12. een gebrek in de internetverbinding of de databases;
 13. een gebrek in de telecommunicatienetwerken;
 14. een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA afhankelijk is;
 15. ieder andere oorzaak die aan de redelijke controle van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA ontsnapt.

Indien DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA ingevolge onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil haar verplichtingen niet kan nakomen of indien de uitvoering van haar verplichtingen duurder en/of moeilijker is geworden, zullen de klant en DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

De overeenkomsten tussen DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA en haar klanten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van betwisting met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomsten, zullen partijen een bemiddelingsprocedure opstarten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting. Ze stellen daartoe in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://fbc-cfm.be/nl) of laten een derde een erkend bemiddelaar aanstellen. Eens een bemiddelaar aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling samen met de bemiddelaar vast. Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure zonder afbreuk aan enige andere rechten.

In geval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Mechelen – bevoegd.

Bijzondere bedingen

De hierna volgende bijzondere bedingen alsmede de hierboven vermelde bedingen, gelden enkel t.a.v. klanten voor wie de door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA geleverde goederen en diensten geen verband houden met de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit.

Artikel 1: De volgende hierboven vermelde bedingen zijn niet van toepassing: 4, 8 en 13

Artikel 2: In geval van gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling door de klant is deze ten titel van verbrekingsvergoeding een bedrag gelijk aan 30 % van de prijs van de goederen en diensten, voorwerp van de opgezegde bestelling verschuldigd.

Artikel 3: Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA.
Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn door de klant, indien ze niet binnen de 8 dagen na verzending ervan per aangetekende brief worden betwist.

In geval van laattijdige betaling is de klant van rechtswege een nalatigheidsintrest van 1% per maand en een schadevergoeding gelijk aan 15 % van het openstaande bedrag verschuldigd.

In geval van openstaande schulden, ook deze die voortspruiten uit andere overeenkomsten tus-sen de klant en DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA, is deze gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot op de dag van de integrale betaling van alle openstaan-de schulden door de klant.

Artikel 4: Ingeval van wanprestatie door DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA heeft de klant recht op een gemeenrechtelijke schadevergoeding.

Artikel 5: DECORETTE TECHNICAL SOLUTIONS BVBA kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van de plaats van haar maatschappelijke zetel.

In alle andere gevallen van betwisting is de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan, of waar zij moet worden uitgevoerd of de rechtbank van de woonplaats van de klant bevoegd.